bezszelestna

24 teksty – auto­rem jest bez­sze­les­tna.

Jeśli idąc przez życie kieru­jesz się tyl­ko lo­giką być może dot­rzesz tam gdzie chcesz jed­nak, jeśli kieru­jesz się wyob­raźnią, doj­dziesz tam gdzie lo­gika nie sięga. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 4 lutego 2016, 20:21

Myślałam, że wciąż mam Cię pod po­wieka­mi. Mślałam, że oczy zachodzą łza­mi z tęskno­ty. My­liłam się ...to był tyl­ko piach, który draz­nił mo­je oczy. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 30 grudnia 2015, 21:21

Po os­tatnich wy­darze­niach w kra­ju od­noszę wrażenie, że nie pochodzę z ziemi, bo...
Prócz te­go, iż nic mnie nie przy­ciąga, to na do­datek coś po­pycha, po­suwa, dźga. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 11 grudnia 2015, 21:21

Grze(cz)szna.

Trzy­nas­te­go dnia ki­wając nóżką prawą nałożyła na oczy błękit, ub­rała w brzos­kwi­nie po­liczki, a w us­ta włożyła róże i poszła….
Ład­na Dziewczynka

Pew­nej godzi­ny bu­dując swoją przyszłość z li­terek, cy­ferek i no­tesików, ktoś nie py­tając o zda­nie, ukłuł ją w serce…
Grzeczną Dziewczynkę.

Tam­tej no­cy z oczu spadł błękit, po­liczki zbladły, a róża zgu­biła płat­ki. Oj prze­padła grzeczna, ład­na dziew­czyn­ka, a z jej śladów na­rodziła się nowa…
Grzeszna Kobieta 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 8 grudnia 2015, 11:06

Na Św. Mi­kołaja za­fun­do­wałam so­bie...święty spokój :) 

myśl
zebrała 11 fiszek • 6 grudnia 2015, 21:35

Wo­le nie wie­dzieć, niż zapominać. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 13 listopada 2015, 21:58

Przy­jaciele ot­wierają nasze ser­ca, wro­gowie oczy . 

myśl
zebrała 10 fiszek • 27 lutego 2015, 23:40

Za nim zechcesz być ze mną, naucz się być sam ze sobą. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 22 lutego 2015, 12:30

Byłeś w moim świecie bar­dzo krótko, i całe szczęście, bo była, to naj­gor­sza chwi­la mo­jego do­tychcza­sowe­go życia. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 27 sierpnia 2014, 11:37

Mój ro­zum przeżył or­gazm i wzniósł się na wyżyny ;) 

myśl
zebrała 3 fiszki • 24 sierpnia 2013, 23:45
bezszelestna

Jestem zapachem, który otula by zniknąć gdzieś. Jestem chwilą na tyle długą by zapamiętać, ale i na tyle krótką, by tęsknić. Jestem westchnieniem, skargą, uśmiechem, łzą, pragnieniem... Jestem po prostu kobietą.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

16 lutego 2016, 16:33JaiTy sko­men­to­wał tek­st Jeśli idąc przez życie [...]

16 lutego 2016, 08:42bezszelestna sko­men­to­wał tek­st Jeśli idąc przez życie [...]

5 lutego 2016, 06:32JaiTy sko­men­to­wał tek­st Jeśli idąc przez życie [...]

4 lutego 2016, 21:25bezszelestna sko­men­to­wał tek­st Jeśli idąc przez życie [...]

4 lutego 2016, 20:53JaiTy sko­men­to­wał tek­st Jeśli idąc przez życie [...]

4 lutego 2016, 20:21bezszelestna do­dał no­wy tek­st Jeśli idąc przez życie [...]

30 grudnia 2015, 21:21bezszelestna do­dał no­wy tek­st Myślałam, że wciąż mam [...]

27 grudnia 2015, 10:35bezszelestna sko­men­to­wał tek­st zamknięta przes­trzeń

26 grudnia 2015, 23:05bezszelestna sko­men­to­wał tek­st Bądźcie szczęśli­wi, ra­dośni w [...]

25 grudnia 2015, 20:51bezszelestna sko­men­to­wał tek­st Bądźcie szczęśli­wi, ra­dośni w [...]